• Naša adresa je
  • Svetozara Miletića 6,
    25260 Apatin
  • Pošaljite nam email
  • info@csrapatin.rs

Prava i usluge

Prava i usluge koje se finansiraju iz budžeta opštine Apatin

Mere zaštite od nasilja u porodici

Porodično-pravna zaštita od nasilja u porodici u Republici Srbiji regulisana je Porodičnim zakonom (PZ), gde je izričito zabranjeno nasilje u [...]

Socijalno stanovanje u zaštićenim uslovima

Usluga socijalnog stanovanja u zaštićenim uslovima organizuje se i sprovodi u tri objekta locirana u Apatini i to u dva objekta P+1 locirana u ul. [...]

Privremeni smeštaj u prihvatilište i prihvatnu stanicu

Pravo na privremeni smeštaj u prihvatilište za odrasla i stara lica imaju: Lica koja su se usled društveno negativnih navika ili zbog [...]

Jednokratna novčana pomoć

Jednokratna pomoć u novcu ili naturi obezbeđuje se licu ili porodici kada se proceni da se ista nalazi u takvoj životnoj situaciji koja [...]

Smeštaj u ustanovu socijalne zaštite

Smeštaj u ustanovu socijalne zaštite ostvaruje se upućivanjem korisnika u odgovarajuću ustanovu u kojoj se obezbeđuju zbrinjavanje (stanovanje, [...]

Dnevni boravak

Usluga je namenjena odraslim osobama sa fizičkim invaliditetom i intelektualnim teškoćama koji imaju potrebe za dnevnim nadzorom, podrškom i [...]

Pomoć u kući

Usluga se obezbeđuje licima koja usled starosti, hronične bolesti ili invaliditeta koji imaju ograničene fizičke ili psihičke sposobnosti da [...]

Prava i usluge koje se finansiraju iz budžeta Republike Srbije

Savetovanje

Savetovanje je organizovani oblik pomoći pojedincu ili grupi usmeren ka ličnom napretku, ličnom odrastanju i razvoju. Savetovanje je proces koji [...]

Korektivni nadzor nad vršenjem roditeljskog prava

Korektivni nadzor nad vršenjem roditeljskog prava obuhvata aktivnosti organa starateljstva koje imaju za cilj korigovanje roditelja u vršenju roditeljske [...]

Preventivni nadzor nad vršenjem roditeljskog prava

Preventivni nadzor nad vršenjem roditeljskog prava je intervencija organa starateljstva kojom se pomaže roditeljima u sagledavanju razvojnih potreba [...]

Procene u vezi sa vršenjem roditeljskog prava i poveravanja deteta u postupku razvoda braka

Osim stručne procene koja se donosi na osnovu sagledavanja celokupnog konteksta (socijalnog, psihološkog, pedagoškog, pravnog) u kome dete živi, [...]

Hraniteljstvo

Hraniteljstvo ili porodični smeštaj je oblik zaštite kojim se detetu obezbeđuje zamena za prirodnu porodičnu sredinu, najbliža toj sredini, a da [...]

Usvojenje

Usvojenje je najpotpuniji i nejefikasniji oblik zaštite dece bez roditeljskog staranja. Usvojenjem se detetu obezbeđuje razvoj u porodici u kojoj [...]

Starateljstvo

Starateljstvo je jedan od ključnih instituta porodično-pravne zaštite čijom primenom se osigurava zaštita ličnosti, interesa i prava odraslih lica [...]

Pomoć u osposobljavanju za rad

Podrazumeva pomoć deci i omladini i odraslim osobama sa posebnim potrebama koje se, prema psihofizičkim sposobnostima i godinama života, mogu [...]

Smeštaj u drugu porodicu

Pravo na smeštaj u drugu porodicu mogu da ostvare osobe koje imaju pravo na smeštaj u ustanovu socijalne zaštite. Koji će se od ta dva oblika [...]

Novčana socijalna pomoć

Zakonom o socijalnoj zaštiti propisano je da pravo na novčanu socijalnu pomoć pripada pojedincu, koji živi sam, odnosno, porodici, koja ostvaruje [...]

Ostala Prava i Usluge

Pojačan nadzor organa starateljstva

Kada nadležni sud izrekne maloletniku/ci meru pojačanog nadzora organa starateljstva, centar za socijalni rad sprovodi vaspitnu meru. Stručni tim [...]

Pojačan nadzor roditelja

Kada nadležni sud izrekne maloletniku/ci meru pojačanog nadzora roditelja, uloga centra za socijalni rad tiče se kontrole realizacije mere. [...]

Izdavanje uverenja da se lice ne nalazi na evidenciji korisnika

Uverenje da se lice ne nalazi na evidenciji korisnika izdaje centar za socijalni rad na čijoj teritoriji podnosilac zahteva ima prijavljeno [...]

Uverenje organa starateljstva da majka ili otac neposredno brine o detetu

Pravo na roditeljski dodatak ima majka nakon porođaja, ali i otac deteta ako ispunjava sve uslove, a majka nije živa, napustila je dete ili je iz [...]

Određivanje ličnog imena deteta

Roditelji deteta u obavezi su da najkasnije u roku od 30 dana od dana rođenja, detetu odrede lično ime i to prijave matičaru radi upisa u matičnu [...]
Za sva pitanja, žalbe, pohvale i predloge