• Наша адреса је
 • Светозара Милетића 6,
  25260 Апатин
 • Пошаљите нам емаил
 • info@csrapatin.rs

Социјално становање у заштићеним условима

Услуга социјалног становања у заштићеним условима организује се и спроводи у три објекта лоцирана у Апатини и то у два објекта П+1 лоцирана у ул. Др. Младена Стојановића бр. 25 у којима је на располагању 10 гарсоњера, 2 двособна стана, два дневна боравка и вешерај, и једном приземном објекту лоцираном у ул. Милоша Обилића бр. 95 у коме је на располагању 21 просторија, 5 купатила, 5 заједничких просторија намењених за одржавање личне хигијене и хигијене стана.

Сврха ове услуге је трајније збрињавање појединца или породице кроз обезбеђивање
стамбеног простора за квалитетнији живот, безбедног окружења и стручне помоћи
и подршке која има за циљ да допринесе његовом осамостаљивању, радној активацији
и самосталности у решавању животних проблема и тешкоћа у којима су нашао .

Право на социјално становање у заштићеним условима остварују појединци из породице ако испуњавају и један од следећих услова:

 • Ако су старе особаме које немају породичну подршку или је она недовољна;
 • Ако су пунолетне особе са физичким инвалидитетом и интелектуалним тешкоћама које немају породично старање;
 • Ако су младе особе, без родитељског старања, које напуштају установе социјалне заштите или хранитељске породице и којима није обезбеђено становање уз подршку ради осамостаљивања;
 • Ако су самохрани родитељима са децом који немају стална месечна примања и нису стамбено обезбеђени.

Поред наведеног, да би се стекли услови за признавање права на ову услугу појединац или породица треба да је у таквом статусу да не поседује стан или породичну стамбену зграду у власништву или сувласништву, и да је таквог материјалног статуса да не може да реши своје стамбено питање по другом основу, односно да нема средстава да закупи стан, нема месечна примања изнад минималне зараде и сл.

Потребна документација:

 • Захтев,
 • Личне карте за све чланове домаћинства на увид,
 • Пријаве пребивалишта за малолетну децу (Полицијска станица Апатин, Српских Владара 34),
 • Извод из матичне књиге рођених за све чланове,
 • Уверење о држављанству за пунолетне чланове породице који су рођени ван територије Републике Србије,
 • Потврда Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање да лица нису корисници пензије (РФ ПИО – Филијала Апатин, Анекс Блока V),
 • Уверење Националне службе за запошљавање за незапослене радно способне чланове породице, (НСЗ Апатин, Петра Драпшина 2а),
 • Уверење за децу која се налазе на редовном школовању или професионалном оспособљавању и
 • Уверење о приходима за које се плаћа порез из места рођења и места становања (Пореска управа – Филијала Апатин, Српских Владара 29).
Сва Права и услуге
За сва питања, жалбе, похвале и предлоге