• Наша адреса је
 • Светозара Милетића 6,
  25260 Апатин
 • Пошаљите нам емаил
 • info@csrapatin.rs

Хранитељство

Хранитељство или породични смештај је облик заштите којим се детету обезбеђује замена за природну породичну средину, најближа тој средини, а да се при том не мења породични статус детета, нити се између детета и чланова породице, у којој је дете збринуто, успоставља однос родитељства. Хранитељска породица треба детету да пружи сигурност, љубав, топлину и подршку. Она треба да брине о његовом здрављу, школовању и васпитању.
Хранитељство може трајати до разрешења кризне ситуације у породици детета или до осамостаљивања детета.

Хранитељством  може да се бави породица која је у склопу прописане процедуре стекла општу подобност за хранитеља и и добила одговарајућу потврду центра за социјални рад.
Хранитељство може бити без накнаде (према личном опредељењу хранитеља) и са накнадом која се издваја из буџета Републике Србије.

Хранитељска породица, односно хранитељ НЕ МОЖЕ бити:

 • породица у којој чланови немају лична својства и способности да врше родитељске дужности,
 • особа која је лишена родитељског права,
 • особа која је лишена пословне способности,
 • особа чији су интереси у супротности са интересима детета,
 • особа од које се, с обзиром на лична својства, односе са дететом и његовим родитељима, не може очекивати да ће за дете обезбедити довољно сигурну и подстицајну средину.

Потребна документација

 • фотокопија личне карте за кандидата,
 • фотокопије личних карата чланова породице или фотокопија извода из МКР за чл. породице,
 • извод из матичне књиге рођених или венчаних за кандидата,
 • уверење о држављанству,
 • уверење о имовном стању из катастра или фотокопија уговора о власништву стана,
 • потврда о запослењу и личним приходима,
 • уверење о здравственом стању за кандидата и потврда лекара за брачног друга,
 • уверење да није лишен родитељског права( издаје суд),
 • уверење да се не води истрага и да није подигнута оптужница за кривично дело( издаје суд).

Документација о кандидату за хранитеља која се прибавља службеним путем

 • уверење да се не налази под старатељством,
 • уверење да нису осуђивани за кривична дела у складу са чл. 100 ст. 2  тачка 4,
 • потврда да нису на евиденцији лица против којих је узречена мера заштите од насиља у породици.
Сва Права и услуге
За сва питања, жалбе, похвале и предлоге