• Наша адреса је
  • Светозара Милетића 6,
    25260 Апатин
  • Пошаљите нам емаил
  • info@csrapatin.rs

Старатељство

Старатељство је један од кључних института породично-правне заштите чијом применом се осигурава заштита личности, интереса и права одраслих лица која су лишена пословне способности и малолетних особа у ситуацијама угрожености њиховог психофизичког и социјалног развоја.
Реч је о стању које може бити последица деловања различитих фактора, као што су одсуство родитељског старања, неадекватно вршење родитељског права, материјална необезбеђеност, болест и др. Одлуку о стављању под старатељство доноси орган старатељства.
Старатељство и његова примена спадају у најсложенији део стручног рада у примени породично-правне заштите.

Према одредбама Породичног закона држава је дужна да детету без родитељског старања обезбеди заштиту у породичној средини, када је то могуће. Применом института породично-правне заштите, облика и мера социјалне заштите орган старатељства треба да на адекватан начин надокнади губитак родитеља или недостатак родитељског старања.

У Породичном закону осим  старатељства предвиђено је и привремено старатељство. Оно подразумева доношење решења о постављању привременог старатеља одраслом или остарелом лицу, које по правилу није лишено пословне способности, као и малолетном лицу.
Привременим старатељством обухваћена је привремена заштита личности, права и интереса одраслог лица против кога је покренут судски ванпарнични поступак за испитивање пословне способности.  Док старатељство обезбеђује старање о личности штићеника, његово заступање, прибављање средстава  за издржавање те заштиту, односно управљање и располагање имовином штићеника, дотле привремено старатељство обезбеђује правну заштиту за поједине послове или поједину врсту  послова, односно  само за  разрешење  одређене спорне ситуације док она траје.

Орган старатељства може одлучити да постави привременог старатеља детету чији родитељи нису одлуком суда лишени родитељског права ако процени да је то неопходно ради привремене заштите личности, права или интереса детета. Привремено стратељство подразумева обуставу права родитеља на вршење родитељског права постављањем детету привременог старатеља и најчешће доношење одлуке о измештању детета из угрожавајућег породичног окружења и смештаја детета у другу (сродничку или хранитељску породицу, односно одговарајућу установу).

Сва Права и услуге
За сва питања, жалбе, похвале и предлоге