• Наша адреса је
 • Светозара Милетића 6,
  25260 Апатин
 • Пошаљите нам емаил
 • info@csrapatin.rs

Новчана социјална помоћ

Законом о социјалној заштити прописано је да право на новчану социјалну помоћ припада појединцу, који живи сам, односно, породици, која остварује приходе испод нивоа социјалне сигурности, који полугодишње објављује Министарство рада, запошљавања и социјалне политике.

Приликом признавања права на новчану социјалну помоћ, центар за социјални рад узима у обзир и следеће чињенице:

 • Да подносилац захтева нема више од 0,5 хектара земље у власништву
 • Да није одбио понуђено запослење, стручно оспособљавање и преквалификацију
 • Да посао није изгубио својом кривицом
 • Да није продао или поклонио своју имовину
 • Да нема вишак стамбеног простора
 • Да нема закључен уговор о доживотном издржавању

Из укупних прихода који се обрачунавају изузети су: додатак на децу (до троје деце), додатак за негу и помоћ другог лица, накнада за телесно оштећење, примања по основу награда и отпремнина за пензију, као и примања из ученичког и студентског стандарда. Изузима се износ који се даје за издржавање лица које не живи заједно са породицом као њен члан (школовање до 27. године живота).

Потребна документација

 • Захтев
 • Личне карте за све пунолетне чланове домаћинства на увид,
 • Пријаве пребивалишта за малолетну децу (Полицијска станица Апатин, Српских Владара 34),
 • Извод из матичне књиге рођених за децу и родитеље,
 • Уверење о држављанству за пунолетне чланове породице који су рођени ван
  територије Републике Србије,
 • Потврду о личном дохотку за запослене чланове породице,
 • Потврда Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање да лице није
  корисник пензије (РФ ПИО – Филијала Апатин, Анекс Блока V),
 • Уверење Националне службе за запошљавање за незапослене радно способне
  чланове породице, (НСЗ Апатин, Петра Драпшина 2а),
 • Уверење за децу која се налазе на редовном школовању или професионалном
  оспособљавању ,
 • Уверење о приходима за које се плаћа порез из места рођења и места
  становања (Пореска управа – Филијала Апатин, Српских Владара 29),
 • Уверење геодетске управе о поседовању или непоседовању непокретне имовине
  из места рођења и места становања (Служба за катастар непокретности Апатин, Српских Владара 1),
 • Фотокопију пресуде о разводу брака уколико је исти разведен,
 • Правоснажну судска одлука о издржавању сродника, односно судско поравнање
  закључено са сродником у складу са „Породичним законом“ или доказ да је код
  надлежног суда покренут поступак ради утврђивања обавезе издржавања од
  сродника,
 • Фотокопију решења о престанку радног односа уколико је исти престао у
  протеклих годину дана.

У зависности од сваког конкретног случаја, можда Вам буде тражена и друга
документација.

Сва Права и услуге
За сва питања, жалбе, похвале и предлоге