• Наша адреса је
 • Светозара Милетића 6,
  25260 Апатин
 • Пошаљите нам емаил
 • info@csrapatin.rs

Деца и млади

Деца и младе особе (до навршене 26. године живота) су корисници услуга када им је услед породичних и других животних околности угрожено здравље, безбедност и развој, а нарочито:

 • Ако су без родитељског старања или у ризику од губитка родитељског старања;
 • Ако њихов родитељ, старатељ или друго лице није у стању да се о њему стара без подршке система социјалне заштите, услед здравствених разлога, менталног обољења, интелектуалних тешкоћа или неповољних социо-економских околности;
 • Ако имају сметње у развоју (телесне, интелектуалне, менталне, сензорне, говорно-језичке, социо-емоционалне, вишеструке), а његове потребе за негом и материјалном сигурношћу превазилазе могућности породице;
 • Ако је у сукобу са родитељима, старатељем и заједницом и ако својим понашањем угрожава себе и околину;
 • Ако се суочава са тешкоћама због злоупотребе алкохола, дрога и других опојних средстава;
 • Ако постоји опасност да ће постати жртва или ако јесте жртва злостављања, занемаривања, насиља и експлоатације;
 • Ако је жртва трговине људима;
 • Ако је страни држављанин односно лице без држављанства, без пратње;
 • Ако се његови родитељи споре око вршења родитељског права;
 • Ако има друге потребе за коришћењем социјалне заштите.
За сва питања, жалбе, похвале и предлоге