• Наша адреса је
 • Светозара Милетића 6,
  25260 Апатин
 • Пошаљите нам емаил
 • info@csrapatin.rs

Смештај у установу социјалне заштите

Смештај у установу социјалне заштите остварује се упућивањем корисника у одговарајућу установу у којој се обезбеђују збрињавање (становање, исхрана, одевање, нега, помоћ и старање), васпитање и образовање, оспособљавање за одређене радне активности, здравствена заштита, као и услуге социјалног рада.

Право на смештај у установу социјалне заштите има:

 • дете без родитељског старања, онда када детету није могуће обезбедити смештај у хранитељској породици
 • особа са посебним потребама, која није у могућности да самостално живи у породици због неповољних здравствених, социјалних, стамбених и/или породичних прилика
 • дете са поремећајима у понашању (дете које чини кривична и прекршајна дела, или које бежањем од куће, скитњом, или сличним понашањем, нарушава опште прихваћена друштвена правила понашања)
 • трудница и самохрана мајка са дететом до девет месеци, којој је услед материјалне необезбеђености, нерешеног стамбеног питања, поремећених породичних односа и сл., потребно привремено збрињавање
 • стара особа, која због неповољних здравствених, социјалних, стамбених и породичних прилика није у могућности да живи у породици
 • особа којој је из неких разлога потребно привремено збрињавање и надзор

Потребна документација

 • Лична карта на увид,
 • Извод из матичне књиге рођених или матичне књиге венчаних,
 • Извод из матичне књиге умрлих за брачног друга или пресуда о разводу брака,
 • Пензиони чек,
 • Потврда о непостојању задужења (Банка преко које се прима пензија),
 • Извештај лекара о здравственом стању и терапији која се користи,
 • Потврда лекара да не болује од заразних болести,
 • Налаз психијатра да ли је особа оријентисана у сва три правца и да ли може да изјави своју вољу,
 • Картица здравственог осигурања на увид,
 • Изјава да лице самостално жели смештај у установу,
 • Изјава сагласности о преносу пензије на рачун установе,
 • Тужба за утврђивање обавезе издржавања од стране законских обвезника,
 • Фотокопија уговора о доживотном издржавању (уколико је склопљен),
 • Извод из листа непокретности (Служба за катастар непокретности Апатин, Српских Владара 1), ако се имовином регулише смештај.

За сроднике који учествују у плаћању смештаја:

 • Изјава,
 • Лична карта на увид,
 • Потврда о сталним примањима.
Сва Права и услуге
За сва питања, жалбе, похвале и предлоге