• Наша адреса је
 • Светозара Милетића 6,
  25260 Апатин
 • Пошаљите нам емаил
 • info@csrapatin.rs

Усвојење

Усвојење је најпотпунији и нејефикаснији облик заштите деце без родитељског старања. Усвојењем се детету обезбеђује развој у породици у којој усвојиоци преузимају улогу родитеља и врше сва права и дужности која чине садржину родитељског права. Усвојење је нераскидиво и усвојењем дете заувек постаје део своје нове породице.

Дете се не може усвојити пре него што наврши три месеца живота. Разлика у годинама између усвојитеља и усвојеника не може бити мања од 18 ни већа од 45 година.
Одлука о усвојењу, као и избор усвојилачке породице је у надлежности органа старатељства – центра за социјални рад општине на којој дете има пребивалиште, односно боравиште.

Заснивању усвојења претходи сложен и свеобухватан стручни поступак, који се састоји из четири дела:

 • утврђивање постојања законских услова за усвојење (и на страни детета и на страни усвојилаца) – да ли је дете трајно лишено родитељског старања, да ли су усвојиоци подобни за усвојење и да ли је усвојење у најбољем интересу детета,
 • утврђивање опште подобности усвојилаца за усвојење – да ли усвојиоци испуњавају све формалне, психо-социјалне, здравствене и педагошке услове за усвојење детета,
 • обезбеђивање потребне помоћи биолошким родитељима детета, пружање свих потребних информација потенцијалним усвојиоцима, припрема свих заинтересованих страна у поступку (дете, биолошки родитељи, усвојиоци),
 • утврђивање комплементарне или конкретне подобности детета и усвојилаца – да ли родитељски капацитети конкретних усвојилаца одговарају потребама конкретног детета.

Усвојитељи могу бити супружници или ванбрачни партнери. Изузетно, усвојење је могуће и од стране појединца.

Усвојитељи НЕ МОГУ бити:

 • особе које су потпуно или делимично лишене родитељског права,
 • потпуно или делимично лишене пословне способности,
 • особе оболеле од болести која штетно може деловати на усвојеника,
 • особе осуђене за дело из групе дела против брака и породице, против полне слободе и против живота и тела.

Потребна документација

 • захтев/молба,
 • извод из матичне књиге рођених( за оба супружника),
 • извод из матичне књиге венчаних,
 • фотокопија личних карата ( обе стране),
 • уверење да нису под истрагом ( службеним путем),
 • уверење да нису лишени родитељског права и да нису осуђивани( суд),
 • уверење о здравственом стању за оба супружника( лекар опште праксе),
 • уверење о имовном стању-Геодетски завод,
 • уверење о запослењу и оствареним приходима,
 • уверење о држављанству,
 • уверење о пословној способности и
 • уверење да није одређена мера заштите од насиља у породици.
Сва Права и услуге
За сва питања, жалбе, похвале и предлоге