• Наша адреса је
  • Светозара Милетића 6,
    25260 Апатин
  • Пошаљите нам емаил
  • info@csrapatin.rs

Права и услуге

Права и услуге које се финансирају из буџета општине Апатин

Мере заштите од насиља у породици

Породично-правна заштита од насиља у породици у Републици Србији регулисана је Породичним законом (ПЗ), где је изричито забрањено насиље у [...]

Социјално становање у заштићеним условима

Услуга социјалног становања у заштићеним условима организује се и спроводи у три објекта лоцирана у Апатини и то у два објекта П+1 лоцирана у ул. [...]

Привремени смештај у прихватилиште и прихватну станицу

Право на привремени смештај у прихватилиште за одрасла и стара лица имају: Лица која су се услед друштвено негативних навика или због [...]

Једнократна новчана помоћ

Једнократна помоћ у новцу или натури обезбеђује се лицу или породици када се процени да се иста налази у таквој животној ситуацији која [...]

Смештај у установу социјалне заштите

Смештај у установу социјалне заштите остварује се упућивањем корисника у одговарајућу установу у којој се обезбеђују збрињавање (становање, [...]

Дневни боравак

Услуга је намењена одраслим особама са физичким инвалидитетом и интелектуалним тешкоћама који имају потребе за дневним надзором, подршком и [...]

Помоћ у кући

Услуга се обезбеђује лицима која услед старости, хроничне болести или инвалидитета који имају ограничене физичке или психичке способности да [...]

Права и услуге које се финансирају из буџета Републике Србије

Саветовање

Саветовање је организовани облик помоћи појединцу или групи усмерен ка личном напретку, личном одрастању и развоју. Саветовање је процес који [...]

Корективни надзор над вршењем родитељског права

Корективни надзор над вршењем родитељског права обухвата активности органа старатељства које имају за циљ кориговање родитеља у вршењу родитељске [...]

Превентивни надзор над вршењем родитељског права

Превентивни надзор над вршењем родитељског права је интервенција органа старатељства којом се помаже родитељима у сагледавању развојних потреба [...]

Процене у вези са вршењем родитељског права и поверавања детета у поступку развода брака

Осим стручне процене која се доноси на основу сагледавања целокупног контекста (социјалног, психолошког, педагошког, правног) у коме дете живи, [...]

Хранитељство

Хранитељство или породични смештај је облик заштите којим се детету обезбеђује замена за природну породичну средину, најближа тој средини, а да [...]

Усвојење

Усвојење је најпотпунији и нејефикаснији облик заштите деце без родитељског старања. Усвојењем се детету обезбеђује развој у породици у којој [...]

Старатељство

Старатељство је један од кључних института породично-правне заштите чијом применом се осигурава заштита личности, интереса и права одраслих лица [...]

Помоћ у оспособљавању за рад

Подразумева помоћ деци и омладини и одраслим особама са посебним потребама које се, према психофизичким способностима и годинама живота, могу [...]

Смештај у другу породицу

Право на смештај у другу породицу могу да остваре особе које имају право на смештај у установу социјалне заштите. Који ће се од та два облика [...]

Новчана социјална помоћ

Законом о социјалној заштити прописано је да право на новчану социјалну помоћ припада појединцу, који живи сам, односно, породици, која остварује [...]

Остала Права и Услуге

Појачан надзор органа старатељства

Када надлежни суд изрекне малолетнику/ци меру појачаног надзора органа старатељства, центар за социјални рад спроводи васпитну меру. Стручни тим [...]

Појачан надзор родитеља

Када надлежни суд изрекне малолетнику/ци меру појачаног надзора родитеља, улога центра за социјални рад тиче се контроле реализације мере. [...]

Издавање уверења да се лице не налази на евиденцији корисника

Уверење да се лице не налази на евиденцији корисника издаје центар за социјални рад на чијој територији подносилац захтева има пријављено [...]

Уверење органа старатељства да мајка или отац непосредно брине о детету

Право на родитељски додатак има мајка након порођаја, али и отац детета ако испуњава све услове, а мајка није жива, напустила је дете или је из [...]

Одређивање личног имена детета

Родитељи детета у обавези су да најкасније у року од 30 дана од дана рођења, детету одреде лично име и то пријаве матичару ради уписа у матичну [...]
За сва питања, жалбе, похвале и предлоге