• Наша адреса је
 • Светозара Милетића 6,
  25260 Апатин
 • Пошаљите нам емаил
 • info@csrapatin.rs

Једнократна новчана помоћ

Једнократна помоћ у новцу или натури обезбеђује се лицу или породици када се процени да се иста налази у таквој животној ситуацији која онемогућује њено очекивано функционисање па је неопходна помоћ и подршка локалне заједнице да се неповољна животна ситуација отклони или превлада.

Појединац или породица се налази у неповољној животној ситуацији коју треба отклонити или превазићи када је потребно:

 • отклонити последице елементарних непогода,
 • допринети обезбеђењу трошкова за лечење,
 • привремено материјално збринути младу особу која излазе из установа социјалне заштите или хранитељске породице, побољшати услове становања и обезбедити безбедно становање,
 • привремено збринути жртву породичног насиља,
 • обезбеди огревно дрво, други енергент за грејање,
 • обезбедити деци корисника права новчане социјалне помоћи или детету из породице ниског материјалног статуса куповину књига, школског прибора, новогодишње поклоне, одећу, обућу, храну, хигијену и друге потрепштине неопходне за основне животне потребе, материјалну помоћ која омогућава похађање наставу у природи и обезбеђује трошкове екскурзије,
 • отклонити тренутне материјалне тешкоће које ремете редовно похађање припремног предшколског програма, похађање средње школе, изузетно студирања,
 • обезбедити задовољење основних животних потреба лицу које се налази под старатељском заштитом,
 • обезбедити кориснику из насељеног места Општине ниског материјалног статуса путне трошкове за долазак и одлазак у Дневни боравак у висини карте јавног превоза.

У току календарске године појединцима или породицама ниског материјалног статуса
могу се одобрити једнократне помоћи у натури у виду пакета хране или хигијенских пакета као материјална подршка.

Једнократна помоћ у новцу или натури може се доделити кориснику више пута у току
календарске године с тим да укупно додељена средства по овом основу не могу бити већа од троструке просечне зараде остварене у привреди Општине.

Већи износ до утврђеног износа из претходном става овог члана може утврдити само Општинско веће својим закључком.

Потребна документација:

 • Захтев,
 • Личне карте за подносиоца захтева и све пунолетне чланове породице на увид,
 • Извод из матичне књиге рођених или венчаних (за чланове који немају ЛК),
 • Пријава пребивалишта за малолетну децу,
 • Потврда за децу да су на редовном школовању,
 • Докази који се односе на разлог подношења захтева (трошкови лечења, утрошена електрична енергија, огрев, лекови и друга документација у зависности од случаја),
 • Уверење о приходима за које се плаћа порез (Пореска управа – Филијала Апатин, Српских Владара 29),
 • Уверење геодетске управе о поседовању или непоседовању непокретне имовине из места рођења и места становања (Служба за катастар непокретности Апатин, Српских Владара 1),
 • Потврда о висини примања за последња три месеца за запослене чланове домаћинства и кориснике пензије,
 • Уверење Националне службе за запошљавање за незапослене чланове породице (НСЗ Апатин, Петра Драпшина 2а),
 • Налаз и мишљење комисије ПИО о неспособности за рад за подносиоца/чланове уколико је иста утврђена,
 • Уколико је брак разведен – копија пресуде.
Сва Права и услуге
За сва питања, жалбе, похвале и предлоге