• Naša adresa je
 • Svetozara Miletića 6,
  25260 Apatin
 • Pošaljite nam email
 • info@csrapatin.rs

Usvojenje

Usvojenje je najpotpuniji i nejefikasniji oblik zaštite dece bez roditeljskog staranja. Usvojenjem se detetu obezbeđuje razvoj u porodici u kojoj usvojioci preuzimaju ulogu roditelja i vrše sva prava i dužnosti koja čine sadržinu roditeljskog prava. Usvojenje je neraskidivo i usvojenjem dete zauvek postaje deo svoje nove porodice.

Dete se ne može usvojiti pre nego što navrši tri meseca života. Razlika u godinama između usvojitelja i usvojenika ne može biti manja od 18 ni veća od 45 godina.
Odluka o usvojenju, kao i izbor usvojilačke porodice je u nadležnosti organa starateljstva – centra za socijalni rad opštine na kojoj dete ima prebivalište, odnosno boravište.

Zasnivanju usvojenja prethodi složen i sveobuhvatan stručni postupak, koji se sastoji iz četiri dela:

 • utvrđivanje postojanja zakonskih uslova za usvojenje (i na strani deteta i na strani usvojilaca) – da li je dete trajno lišeno roditeljskog staranja, da li su usvojioci podobni za usvojenje i da li je usvojenje u najboljem interesu deteta,
 • utvrđivanje opšte podobnosti usvojilaca za usvojenje – da li usvojioci ispunjavaju sve formalne, psiho-socijalne, zdravstvene i pedagoške uslove za usvojenje deteta,
 • obezbeđivanje potrebne pomoći biološkim roditeljima deteta, pružanje svih potrebnih informacija potencijalnim usvojiocima, priprema svih zainteresovanih strana u postupku (dete, biološki roditelji, usvojioci),
 • utvrđivanje komplementarne ili konkretne podobnosti deteta i usvojilaca – da li roditeljski kapaciteti konkretnih usvojilaca odgovaraju potrebama konkretnog deteta.

Usvojitelji mogu biti supružnici ili vanbračni partneri. Izuzetno, usvojenje je moguće i od strane pojedinca.

Usvojitelji NE MOGU biti:

 • osobe koje su potpuno ili delimično lišene roditeljskog prava,
 • potpuno ili delimično lišene poslovne sposobnosti,
 • osobe obolele od bolesti koja štetno može delovati na usvojenika,
 • osobe osuđene za delo iz grupe dela protiv braka i porodice, protiv polne slobode i protiv života i tela.

Potrebna dokumentacija

 • zahtev/molba,
 • izvod iz matične knjige rođenih( za oba supružnika),
 • izvod iz matične knjige venčanih,
 • fotokopija ličnih karata ( obe strane),
 • uverenje da nisu pod istragom ( službenim putem),
 • uverenje da nisu lišeni roditeljskog prava i da nisu osuđivani( sud),
 • uverenje o zdravstvenom stanju za oba supružnika( lekar opšte prakse),
 • uverenje o imovnom stanju-Geodetski zavod,
 • uverenje o zaposlenju i ostvarenim prihodima,
 • uverenje o državljanstvu,
 • uverenje o poslovnoj sposobnosti i
 • uverenje da nije određena mera zaštite od nasilja u porodici.
Sva Prava i usluge
Za sva pitanja, žalbe, pohvale i predloge