• Naša adresa je
 • Svetozara Miletića 6,
  25260 Apatin
 • Pošaljite nam email
 • info@csrapatin.rs

Novčana socijalna pomoć

Zakonom o socijalnoj zaštiti propisano je da pravo na novčanu socijalnu pomoć pripada pojedincu, koji živi sam, odnosno, porodici, koja ostvaruje prihode ispod nivoa socijalne sigurnosti, koji polugodišnje objavljuje Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike.

Prilikom priznavanja prava na novčanu socijalnu pomoć, centar za socijalni rad uzima u obzir i sledeće činjenice:

 • Da podnosilac zahteva nema više od 0,5 hektara zemlje u vlasništvu
 • Da nije odbio ponuđeno zaposlenje, stručno osposobljavanje i prekvalifikaciju
 • Da posao nije izgubio svojom krivicom
 • Da nije prodao ili poklonio svoju imovinu
 • Da nema višak stambenog prostora
 • Da nema zaključen ugovor o doživotnom izdržavanju

Iz ukupnih prihoda koji se obračunavaju izuzeti su: dodatak na decu (do troje dece), dodatak za negu i pomoć drugog lica, naknada za telesno oštećenje, primanja po osnovu nagrada i otpremnina za penziju, kao i primanja iz učeničkog i studentskog standarda. Izuzima se iznos koji se daje za izdržavanje lica koje ne živi zajedno sa porodicom kao njen član (školovanje do 27. godine života).

Potrebna dokumentacija

 • Zahtev
 • Lične karte za sve punoletne članove domaćinstva na uvid,
 • Prijave prebivališta za maloletnu decu (Policijska stanica Apatin, Srpskih Vladara 34),
 • Izvod iz matične knjige rođenih za decu i roditelje,
 • Uverenje o državljanstvu za punoletne članove porodice koji su rođeni van
  teritorije Republike Srbije,
 • Potvrdu o ličnom dohotku za zaposlene članove porodice,
 • Potvrda Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje da lice nije
  korisnik penzije (RF PIO – Filijala Apatin, Aneks Bloka V),
 • Uverenje Nacionalne službe za zapošljavanje za nezaposlene radno sposobne
  članove porodice, (NSZ Apatin, Petra Drapšina 2a),
 • Uverenje za decu koja se nalaze na redovnom školovanju ili profesionalnom
  osposobljavanju ,
 • Uverenje o prihodima za koje se plaća porez iz mesta rođenja i mesta
  stanovanja (Poreska uprava – Filijala Apatin, Srpskih Vladara 29),
 • Uverenje geodetske uprave o posedovanju ili neposedovanju nepokretne imovine
  iz mesta rođenja i mesta stanovanja (Služba za katastar nepokretnosti Apatin, Srpskih Vladara 1),
 • Fotokopiju presude o razvodu braka ukoliko je isti razveden,
 • Pravosnažnu sudska odluka o izdržavanju srodnika, odnosno sudsko poravnanje
  zaključeno sa srodnikom u skladu sa „Porodičnim zakonom“ ili dokaz da je kod
  nadležnog suda pokrenut postupak radi utvrđivanja obaveze izdržavanja od
  srodnika,
 • Fotokopiju rešenja o prestanku radnog odnosa ukoliko je isti prestao u
  proteklih godinu dana.

U zavisnosti od svakog konkretnog slučaja, možda Vam bude tražena i druga
dokumentacija.

Sva Prava i usluge
Za sva pitanja, žalbe, pohvale i predloge