• Naša adresa je
 • Svetozara Miletića 6,
  25260 Apatin
 • Pošaljite nam email
 • info@csrapatin.rs

Hraniteljstvo

Hraniteljstvo ili porodični smeštaj je oblik zaštite kojim se detetu obezbeđuje zamena za prirodnu porodičnu sredinu, najbliža toj sredini, a da se pri tom ne menja porodični status deteta, niti se između deteta i članova porodice, u kojoj je dete zbrinuto, uspostavlja odnos roditeljstva. Hraniteljska porodica treba detetu da pruži sigurnost, ljubav, toplinu i podršku. Ona treba da brine o njegovom zdravlju, školovanju i vaspitanju.
Hraniteljstvo može trajati do razrešenja krizne situacije u porodici deteta ili do osamostaljivanja deteta.

Hraniteljstvom  može da se bavi porodica koja je u sklopu propisane procedure stekla opštu podobnost za hranitelja i i dobila odgovarajuću potvrdu centra za socijalni rad.
Hraniteljstvo može biti bez naknade (prema ličnom opredeljenju hranitelja) i sa naknadom koja se izdvaja iz budžeta Republike Srbije.

Hraniteljska porodica, odnosno hranitelj NE MOŽE biti:

 • porodica u kojoj članovi nemaju lična svojstva i sposobnosti da vrše roditeljske dužnosti,
 • osoba koja je lišena roditeljskog prava,
 • osoba koja je lišena poslovne sposobnosti,
 • osoba čiji su interesi u suprotnosti sa interesima deteta,
 • osoba od koje se, s obzirom na lična svojstva, odnose sa detetom i njegovim roditeljima, ne može očekivati da će za dete obezbediti dovoljno sigurnu i podsticajnu sredinu.

Potrebna dokumentacija

 • fotokopija lične karte za kandidata,
 • fotokopije ličnih karata članova porodice ili fotokopija izvoda iz MKR za čl. porodice,
 • izvod iz matične knjige rođenih ili venčanih za kandidata,
 • uverenje o državljanstvu,
 • uverenje o imovnom stanju iz katastra ili fotokopija ugovora o vlasništvu stana,
 • potvrda o zaposlenju i ličnim prihodima,
 • uverenje o zdravstvenom stanju za kandidata i potvrda lekara za bračnog druga,
 • uverenje da nije lišen roditeljskog prava( izdaje sud),
 • uverenje da se ne vodi istraga i da nije podignuta optužnica za krivično delo( izdaje sud).

Dokumentacija o kandidatu za hranitelja koja se pribavlja službenim putem

 • uverenje da se ne nalazi pod starateljstvom,
 • uverenje da nisu osuđivani za krivična dela u skladu sa čl. 100 st. 2  tačka 4,
 • potvrda da nisu na evidenciji lica protiv kojih je uzrečena mera zaštite od nasilja u porodici.
Sva Prava i usluge
Za sva pitanja, žalbe, pohvale i predloge