• Naša adresa je
  • Svetozara Miletića 6,
    25260 Apatin
  • Pošaljite nam email
  • info@csrapatin.rs

Organizacija

Organizaciona struktura Centra za socijalni rad Apatin utvrđena je Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sitematizaciji poslova i radnih zadataka Centra za socijalni rad Apatin. Unutrašnju organizaciju Centra čine: direktor, organizacione jedinice Centra-službe i savetodavna, stalna i povremena tela.

Organizacione jedinice Centra za socijalni rad Apatin su:

Služba za neposrednu zaštitu korisnika

U okviru ove Službe organizovani su sledeći poslovi:
• Upravno-pravni poslovi i poslovi prijema;
• Poslovi socijalnog rada
• Poslovi planiranja i razvoja
• Poslovi Tima za hitne intervencije
• Finansijsko-knjigovodstveni poslovi
• Tehnički poslovi

Služba za pružanje lokalnih usluga socijalne zaštite

Radi razmatranja stručnih i drugih pitanja iz okvira rada i poslovanja Centra obrazuju se savetodavna, stalna i povremena tela:

• Stručni kolegijum
• Stalna komisija organa starateljstva
• Stručni tim

Direktor:
Nikolina Sučević, master socijalna radnica, spec. medijacije

Članovi Upravnog odbora:
1. Dejana Solać (predsednik)
2. Dijana Mačkić
3. Milan Matović
4. Milka Basta
5. Nebojša Erić

Članovi nadzornog odbora:
1. Tanja Bačić (predsednik)
2. Filip Uzelac
3. Dunja Knežević

Za sva pitanja, žalbe, pohvale i predloge