• Naša adresa je
 • Svetozara Miletića 6,
  25260 Apatin
 • Pošaljite nam email
 • info@csrapatin.rs

Odrasli i ostarele osobe

Odrasla lica – od navršenih 26 do navršenih 65 godina i lica starija od 65 godina su korisnici socijalne zaštite kada je njihovo stanje, bezbednost i produktivan život u društvu ugrožen usled starosti, invaliditeta, bolesti, porodičnih i drugih životnih okolnosti, a naročito:

 • ako ima telesne, intelektualne, senzorne ili mentalne teškoće ili teškoće u komunikaciji, i kada se, usled društvenih ili drugih prepreka, susreće s funkcionalnim ograničenjima u jednoj ili više oblasti života;
 • ako postoji opasnost da će postati žrtva ili ako jeste žrtva samozanemarivanja,
  zanemarivanja, zlostavljanja, eksploatacije i nasilja u porodici;
 • ako se suočava s teškoćama zbog poremećenih odnosa u porodici, zavisnosti od alkohola,
  droga ili drugih opojnih sredstava ili zbog drugih oblika društveno neprihvatljivog ponašanja i drugih uzroka;
 • ako je žrtva trgovine ljudima;
 • ako je strani državljanin i lice bez državljanstva u potrebi za socijalnom zaštitom;
 • ako ima potrebe za domskim smeštajem i druge potrebe za korišćenjem socijalne zaštite.
Za sva pitanja, žalbe, pohvale i predloge