• Naša adresa je
 • Svetozara Miletića 6,
  25260 Apatin
 • Pošaljite nam email
 • info@csrapatin.rs

Delatnost

Socijalna zaštita je organizovana društvena delatnost od javnog interesa, čiji je cilj pružanje pomoći i osnaživanje za samostalan i produktivan život u društvu kako pojedinaca, tako i porodica, kao i sprečavanje nastajanja i otklanjanja posledica socijalne isključenosti.

Centar za socijalni rad, u postupku rešavanja zahteva i ostvarivanja pojedinih prava građana od opšteg interesa u socijalnoj zaštiti, izvršava obimne i raznovrsne stručne poslove.

U vršenju javnih ovlašćenja, Centar, u skladu sa zakonom, odlučuje o:

 • ostvarivanju prava na novčanu socijalnu pomoć;
 • ostvarivanju prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica;
 • ostvarivanju prava na pomoć za osposobljavanje za rad;
 • ostvarivanju prava na smeštaj u ustanovu socijalne zaštite;
 • ostvarivanju prava na smeštaj odraslog lica u drugu porodicu;
 • hraniteljstvu;
 • usvojenju;
 • starateljstvu;
 • određivanju i promeni ličnog imena deteta;
 • merama preventivnog nadzora nad vršenjem roditeljskog prava;
 • merama korektivnog nadzora nad vršenjem roditeljskog prava.

U vršenju javnih ovlašćenja, Centar, u skladu sa zakonom, obavlja sledeće poslove:

 • sprovodi postupak posredovanja – medijacije u porodičnim odnosima (mirenje i nagodba);
 • dostavlja nalaz i stručno mišljenje, na zahtev suda, u parnicama u kojima se odlučuje o zaštiti prava deteta ili o vršenju, odnosno lišenju roditeljskog prava;
 • dostavlja, na zahtev suda, mišljenje o svrsishodnosti mere zaštite od nasilja u porodici koju je tražio drugi ovlašćeni tužilac;
 • pruža pomoć u pribavljanju potrebnih dokaza sudu pred kojim se vodi postupak u sporu za zaštitu od nasilja u porodici;
 • sprovodi postupak procene opšte podobnosti hranitelja, usvojitelja i staratelja;
 • vrši popis i procenu imovine lica pod starateljstvom;
 • sarađuje sa javnim tužiocem, odnosno sudijom za maloletnike u izboru i primeni vaspitnih naloga;
 • podnosi izveštaj o ispunjenju vaspitnog naloga javnom tužiocu, odnosno sudiji za maloletnike;
 • prisustvuje, po odobrenju suda, radnjama u pripremnom postupku protiv maloletnog učinioca krivičnog dela (saslušanje maloletnog učinioca krivičnog dela, saslušanje drugih lica), stavlja predloge i upućuje pitanja licima koja se saslušavaju;
 • dostavlja mišljenje sudu pred kojim se vodi krivični postupak protiv maloletnika u pogledu činjenica koje se odnose na uzrast maloletnika, činjenica potrebnih za ocenu njegove zrelosti, ispituje sredinu u kojoj i prilike pod kojima maloletnik živi i druge okolnosti koje se tiču njegove ličnosti i ponašanja;
 • prisustvuje sednici veća za maloletnike i glavnom pretresu u krivičnom postupku protiv maloletnog učinioca krivičnog dela;
 • obaveštava sud nadležan za izvršenje zavodske vaspitne mere i organ unutrašnjih poslova kada izvršenje mere ne može da započne ili da se nastavi zbog odbijanja ili bekstva maloletnika;
 • stara se o izvršenju vaspitnih mera posebnih obaveza;
 • proverava izvršenje vaspitne mere pojačanog nadzora od strane roditelja, usvojitelja ili staratelja i ukazuje im pomoć u izvršenju mere;
 • proverava izvršenje vaspitne mere pojačanog nadzora u drugoj porodici i ukazuje pomoć porodici u koju je maloletnik smešten;
 • sprovodi vaspitnu meru pojačanog nadzora od strane organa starateljstva tako što se brine o školovanju maloletnika, njegovom zaposlenju, odvajanju iz sredine koja na njega štetno utiče, potrebnom lečenju i sređivanju prilika u kojima živi;
 • stara se o izvršenju vaspitne mere pojačanog nadzora uz obavezu dnevnog boravaka u ustanovi za vaspitavanje i obrazovanje maloletnika,
 • dostavlja sudu i javnom tužiocu za maloletnike izveštaj o toku izvršenja vaspitnih mera o čijem se izvršenju stara;
 • obavlja druge poslove utvrđene zakonom.

Centar u vršenju javnih ovlašćenja pruža usluge socijalnog rada i pokreće sudske postupke kada je zakonom na to ovlašćen.

Pored poslova javnih ovlašćenja iz nadležnosti Republike, Centar obavlja poslove u skladu sa Odlukom o socijalnoj zaštiti opštine Apatin.

Za sva pitanja, žalbe, pohvale i predloge