• Naša adresa je
 • Svetozara Miletića 6,
  25260 Apatin
 • Pošaljite nam email
 • info@csrapatin.rs

Deca i mladi

Deca i mlade osobe (do navršene 26. godine života) su korisnici usluga kada im je usled porodičnih i drugih životnih okolnosti ugroženo zdravlje, bezbednost i razvoj, a naročito:

 • Ako su bez roditeljskog staranja ili u riziku od gubitka roditeljskog staranja;
 • Ako njihov roditelj, staratelj ili drugo lice nije u stanju da se o njemu stara bez podrške sistema socijalne zaštite, usled zdravstvenih razloga, mentalnog oboljenja, intelektualnih teškoća ili nepovoljnih socio-ekonomskih okolnosti;
 • Ako imaju smetnje u razvoju (telesne, intelektualne, mentalne, senzorne, govorno-jezičke, socio-emocionalne, višestruke), a njegove potrebe za negom i materijalnom sigurnošću prevazilaze mogućnosti porodice;
 • Ako je u sukobu sa roditeljima, starateljem i zajednicom i ako svojim ponašanjem ugrožava sebe i okolinu;
 • Ako se suočava sa teškoćama zbog zloupotrebe alkohola, droga i drugih opojnih sredstava;
 • Ako postoji opasnost da će postati žrtva ili ako jeste žrtva zlostavljanja, zanemarivanja, nasilja i eksploatacije;
 • Ako je žrtva trgovine ljudima;
 • Ako je strani državljanin odnosno lice bez državljanstva, bez pratnje;
 • Ako se njegovi roditelji spore oko vršenja roditeljskog prava;
 • Ako ima druge potrebe za korišćenjem socijalne zaštite.
Za sva pitanja, žalbe, pohvale i predloge